Thursday, April 28, 2016

Clauses of Contrast... czyli 4 sposoby na zestawianie w angielskim zdaniu przeciwnych informacji

Hello! Dzisiaj krótko o czterech sztuczkach dotyczących budowania nieco bardziej złożonych zdań, w których można zgrabnie zestawić ze sobą dwie kontrastujące ze sobą informacje.

SPOSÓB 1

in spite of, despite (pomimo)

Przykłady:

In spite of bad weather, we decided to pitch our tents. 
Pomimo złej pogody zdecydowaliśmy się rozstawić nasze namioty.

Despite winning, we were not in the mood for celebration.
Pomimo wygranej nie byliśmy w nastroju do świętowania.


Używając despite / in spite of pamiętajmy, by po tych wyrażeniach używać rzeczowników (bad weather) lub rzeczowników utworzonych od czasowników z końcówką -ing (winning).

SPOSÓB 2

even though, although, though (chociaż)

Przykłady:

Even though she married so early, she proved to be a perfect mother.
Chociaż wyszła za mąż tak wcześnie, pokazała, że jest doskonałą matką.

Although she was very tired, she decided to help her friend.
Chociaż była bardzo zmęczona, postanowiła pomóc przyjaciółce.

I paid for my goods, the parcel never came, though.
Zapłaciłem za towary, jednakże paczka nigdy nie dotarła.

SPOSÓB 3

nevertheless, however

I know how to make clauses of contrast, but Rafał's post is interesting nevertheless.
Wiem jak budować zdania kontrastu, niemniej jednak post Rafała jest interesujący. :)

This is my example, however, others are possible as well.
To jest mój przykład, jednakże, inne są także możliwe. :)

SPOSÓB 4

while, whereas

Przykłady:

While I don't think he was a good father, I still love him.
Chociaż nie sądzę, że był dobrym ojcem, wciąż go kocham.

She eats lots of chocolate and is slim, whereas I eat healthily and am overweight.
Ona je mnóstwo czekolady i jest szczupła, podczas gdy ja jem zdrowo i mam nadwagę.

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...